Garantie en klacht

Artikel 16: Garantie

16.1 Geran geeft geen garantie. In geval wel garantie is overeengekomen, staat Geran voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie dan wel product. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

16.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Geran te allen tijde het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak. Opdrachtgever (volledig) te crediteren of tot herlevering dan wel herstel van een zaak over te gaan.

16.3 Kiest Geran voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie dan bepaald Geran zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

16.4 Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en Geran dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

16.5 Opdrachtgever moet Geran in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

16.6 Onderdelen of materialen die door Geran worden hersteld of vervangen, moeten door Opdrachtgever aan Geran worden toegezonden.

16.7 Voor rekening van Opdrachtgever komen:
– alle transportkosten- of verzendkosten;
– kosten voor demontage en montage;
– alle bewerkingen ten aanzien van het product;
– reis- en verblijfkosten.

16.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Geran heeft voldaan.

16.9 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Opdrachtgever;
– Gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven:
– voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

16.10 Het bepaalde in de leden 16.1 tot en met 16.9 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

16.11Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

ODR Platform

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden via deze link. Wanneer klachten nog niet elders in behandeling is dan staat het vrij om ze te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Klachten?

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected] (of via onderstaand formulier). Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.